Acceso para colexiados/as

Comisión de comunicación

O obxectivo desta comisión é poder informar os colexiados e á poboación das noticias de contido de saúde relacionadas coa nutrición, así como de noticias relacionadas coa profesión do D- N, a través da web, redes sociais (Facebook) e boletíns trimestrais. Para iso en primeiro lugar traballarase na elaboración dunha guía na que se plasmará a forma e contido das noticias e posteriormente xeraranse as noticias que vos faremos chegar puntualmente.

Integrantes:

Comisión de intrusismo

Obxectivos e funcións da Comisión de Intrusismo:

  • Solicitar información sobre as accións das persoas que exercen o intrusismo.
  • Envío de carta de apercibimiento á persoa denunciada ante esta comisión, a fin de que presente as alegacións que tivese por conveniente para desvirtuar a denuncia presentada.
    1. Precísase xestión das denuncias, redacción e envío do apercibimiento.
  • Se non se presentan alegacións ou as alegacións non xustifican a acción do intrusismo.
  • Enviarase dende o colexio unha instancia á Conselleria de sanidade con toda a información para que esta inicie preceptivo procedemento sancionador.
    1. Precísase recompilación de información, redacción e envío do apercibimiento.

Integrantes:

Comisión de formación

Os obxectivos e funcións desta comisión son a de atender á formación profesional permanente dos Dietistas-Nutricionistas, así como atender ás necesidades de formación dos futuros Dietistas-Nutricionistas.

Integrantes:

Comisión de promoción do DN

Os obxetivos e funcións da Comisión de promoción do DN son traballar en pro da promoción e defensa da imaxen do DN a nivel institucional e social.

Integrantes:

Comisión de convenios

Integrantes:

Comisión de Rexistro Sanitario

Integrantes:

Comisión de universidades

Integrantes:

Comisión de Adinu

Integrantes:

Queres formar parte?

Apúntate a unha comisión: