Código Deontolóxico

Está amplamente recoñecida a afirmación de que “para o desenvolvemento e consolidación dunha profesión é necesaria a existencia das correspondentes asociacións profesionais”. O colectivo de D- N, actúa consecuentemente para conseguir o equilibrio profesional que se basea en tres puntos: asociacionismo, formación e ética.

  • Asociacionismo e formación: A primeira Asociación Profesional – a AEDN- creouse en España o ano 1988, co obxectivo de aglutinar ao colectivo e implicouse de cheo na consecución dunha formación acorde ás demandas da sociedade do noso tempo e dun nivel académico que permitise o recoñecemento e a mobilidade existente noutros países. Un longo proceso académico permitiu chegar á titulación de Grao en Nutrición Humana e Dietética, nivel que permite a harmonización dentro do Espazo Europeo de Educación Superior ( EEES).
  • Ética: O Código Deontolóxico é un conxunto de principios e regras éticas que deben inspirar e guiar a conduta profesional, establecendo normas e deberes dirixidos a un colectivo e é de vital importancia para o correcto desenvolvemento e funcionamento da profesión de Dietista-Nutricionista (D-N).

O Código ten como obxectivo primordial elevar o estándar da práctica e a boa praxe profesional e deberá revisarse periodicamente ante as necesidades da profesión e/ou da sociedade.

O Código non poderá cumprir os seus fins se non se mantén constantemente alerta ante as necesidades cambiantes da práctica profesional e as novas situacións creadas polo progreso social e científico.

O Código Deontolóxico é unha guía xeral para o exercicio profesional e por tanto non pode recoller con detalle situacións que precisen actuacións concretas.

O profesional D- N adquire un compromiso serio e responsable coa sociedade. Este compromiso débese cumprir a través deste Código Deontolóxico asumido, explícito, publicado e libremente aceptado por todo aquel profesional D- N que exerza como tal.

CODINUGAL

O Colexio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Galicia vela polos intereses dos Dietistas-Nutricionistas en Galicia, e pola saúde dos cidadáns en materia de alimentación, nutrición e dietética.

Contacta connosco

  • Avda Novo Mesoiro, 2 baixo. 15190 A Coruña.
  • +34 658 09 58 94
  • secretariacodinugal@gmail.com

CODINUGAL 2019 ©.  Aviso Legal  |   Aviso de privadade  |  Política de cookies.